Klauzula RODO

 

nformujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Giza Mikołajczyk Gizela, NIP 8951643575, REGON 020008339, ul. Horbaczewskiego 4-6, 54-130 Wrocław (dalej także jako: „Administrator”).
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z ISalon CANAL+ 2974 C.H ASTRA za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: biuro@canalplus-wroclaw.pl lub listownie pod adres ul. Horbaczewskiego 4-6, 54-130 Wrocław.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Giza Mikołajczyk Gizela:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO2 w celu prezentacji ofert marketingowych za pomocą telekomunikacyjnego urządzenia końcowego – telefonu 514766164,
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
a) w celu ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu prezentacji ofert marketingowych na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania,
2) dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty ich pozyskania.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania od Administratora usunięcia danych,
4) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.
Prawa wymienione w pkt. 1)-7) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych [tu adres IOD o ile został wyznaczony] lub poprzez kontakt z Giza Mikołajczyk Gizela.
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Giza Mikołajczyk Gizela: partnerzy świadczący usługi informatyczne i hostingowe.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (art. 22 ust. 2 RODO): osoba, której dotyczą dane osobowe, nie podlega decyzji, opierającej się wyłącznie na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywoływałaby wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływała na osobę, której dane dotyczą.
Transfer danych osobowych do państw trzecich: nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zaprezentowania ofert marketingowych